Interpelacja do Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza w sprawie zaprzestania przez stronę polską finansowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

14 grudnia 2015 poseł Marek Biernacki skierował do Pana Ministra Antoniego Macierewicza interpelację związaną z bardzo niepokojącymi informacjami dotyczącymi działań wokół Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence). Czytamy w niej m.in.:

„4 grudnia 2015r. p.o. Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego p. Piotr Bączek podjął decyzję o zablokowaniu środków finansowych przeznaczonych na rzecz funkcjonowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO(…)

P.o. Szefa SKW nie jest stroną zawartych umów międzynarodowych, w związku z czym nie ma żadnego prawa do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Centrum. Pan Piotr Bączek jednak po raz kolejny narusza swymi decyzjami niezależność Centrum, gwarantowaną międzynarodowym statusem tej instytucji oraz wynikającą z zawartych umów z sojusznikami z NATO. Jedynie Minister Obrony Narodowej, i to tylko w trybie przewidzianymi stosownymi porozumieniami z partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego, może rozpocząć taką procedurę. Należy mieć przy tym świadomość, że jednostronne złamanie podjętych zobowiązań w sposób jednoznaczny naraża na poważną szkodę nie tylko interesy bezpieczeństwa Polski, ale również pozostałych państw sponsorujących NATO CI COE. Działania te godzą również w zdolności obronne NATO.(…)”

Przypomnijmy, że jest to już druga interpelacja Marka Biernackiego w sprawie niepokojących kroków podejmowanych w ostatnich tygodniach wokół Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Zainteresowanych zachęcamy się do zapoznania z pierwszą interpelacją w sprawie Centrum z 7 XII 2015 r..

Interpelacja w formacie PDF: Interpelacja 14 XII 2015

Poniżej zamieszczamy pełną treść interpelacji:

Warszawa 14 grudnia 2015r.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Biernacki

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 192 regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka interpelację do Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza w sprawie zaprzestania przez stronę polską finansowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence).

Panie Ministrze,

4 grudnia 2015r. p.o. Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego p. Piotr Bączek podjął decyzję o zablokowaniu środków finansowych przeznaczonych na rzecz funkcjonowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO ( NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence – NATO CI COE).
Polska razem ze Słowacją, jako tzw. Państwa Ramowe, czyli wspólnie pełniące funkcję gospodarza Centrum, zobowiązały się wobec pozostałych 8 państw sygnatariuszy umów międzynarodowych ustanawiających powstanie NATO CI COE, współfinansować jego działanie w latach 2015 i 2016. Jeśli chodzi o stronę polską to odpowiednie środki finansowe zostały wydzielone w budżecie obrony narodowej. W sensie wykonawczym Minister Obrony Narodowej RP zobowiązał SKW do realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem NATO CI COE. Słowacki Minister Obrony również potwierdził swojej strony zabezpieczenie odpowiednich kwot finansowych na rzecz Centrum.
P.o. Szefa SKW nie jest stroną zawartych umów międzynarodowych, w związku z czym nie ma żadnego prawa do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Centrum. Pan Piotr Bączek jednak po raz kolejny narusza swymi decyzjami niezależność Centrum, gwarantowaną międzynarodowym statusem tej instytucji oraz wynikającą z zawartych umów z sojusznikami z NATO. Jedynie Minister Obrony Narodowej, i to tylko w trybie przewidzianymi stosownymi porozumieniami z partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego, może rozpocząć taką procedurę. Należy mieć przy tym świadomość, że jednostronne złamanie podjętych zobowiązań w sposób jednoznaczny naraża na poważną szkodę nie tylko interesy bezpieczeństwa Polski, ale również pozostałych państw sponsorujących NATO CI COE. Działania te godzą również w zdolności obronne NATO.
Nie muszę chyba nadmieniać, że utworzenie w Słowacji i w Polsce Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO jest nie tylko docenieniem przez naszych Partnerów skuteczności działania i osiągnięć polskich służb specjalnych, ale też znaczącym sukcesem Polski na arenie międzynarodowej, tym bardziej znaczącym, że w interesie naszego bezpieczeństwa narodowego jest umiejscowienie jak najwięcej instytucji NATO-wskich na polskich ziemiach .
W związku z powyższym, będąc głęboko zaniepokojony eskalacją niekorzystnej dla interesów bezpieczeństwa RP sytuacji wokół NATO CI COE, zwracam się z wnioskiem do Pana Ministra o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na poniższe pytania oddzielnie:

1. Kto z ministerstwa obrony narodowej i na jakiej podstawie prawnej upoważnił
p.o. Szefa SKW P.Bączka do zablokowanie wydatkowania środków finansowych na rzecz NATO CI COE w 2015r.? Proszę podać numer decyzji MON lub sygnaturę pisma, na której widnieje stosowna decyzja wydana przez uprawnioną osobę z MON.

2. Jeśli p.o. Szefa SKW P.Bączek podjął ww. decyzję samowolnie, bez wyraźnego upoważnienia MON, to jakie w związku z tym podjął Pan Minister wobec niego decyzje dyscyplinarne i służbowe? Czy wobec przekroczenia obowiązków służbowych przez p.o. Szefa SKW złoży Pan Minister stosowne zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

3. Jeśli jednak to Pan Minister wydał stosowne upoważnienie dla p.o. Szefa SKW do zablokowania środków finansowych na rzecz Centrum na 2015r. to dlaczego nie zastosował Pan procedur przewidzianych umowami międzynarodowymi?

4.Czy o zablokowaniu środków finansowych na rzecz Centrum poinformował Pan 9 pozostałych państw NATO – sygnatariuszy porozumień tworzących Centrum, a zwłaszcza Republikę Słowacką, będącym drugim tzw. Państwem Ramowym?

5. Jaki wpływ, według Pana Ministra, destrukcyjne działania p.o. Szefa SKW P.Bączka będą miały na deklarowany prze Rząd RP zamiary wzmocnienia tzw. flanki wschodniej NATO i dążenia do ulokowania na terytorium Polski jak największej ilości instytucji Sojuszu Północnoatlantyckiego?
Z poważaniem
Marek Biernacki