Interpelacja do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie stanowiska rządu RP wobec zakłócenia przygotowań do uruchomienia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

Poniżej prezentujemy treść interpelacji posła Marka Biernackiego adresowanej do Pani Premier Beaty Szydło. Czytamy w niej m.in.:

„(…) W dniu 30 października 2015 r. w siedzibie Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (NATO ACT – Allied Command Transformation) w USA, odbyła się ceremonia podpisania porozumień międzynarodowych (MoU) przez przedstawicieli 10 państw tworzących Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO (NATO Counter Intelligence Centre of Excellence – NATO CI CoE). Tym samym, po ponad rocznych międzynarodowych negocjacjach zakończył się pierwszy etap, decydujący o powodzeniu całego projektu. Kolejnym ważnym i pilnym do realizacji punktem tego procesu będzie przejście procedury akredytacji Centrum, której dokona ACT, a także pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego NATO CI CoE, składającego się z przedstawicieli 10 państw członkowskich. Oba wydarzenia zaplanowane zostały na początek grudnia 2015 r.(…)

Niestety w ostatnich dniach uzyskałem bardzo niepokojące informacje o działaniach MON i SKW, które w sposób bezpośredni naruszają gwarantowaną niezależność NATO CI CoE i z niezrozumiałej dla mnie przyczyny zmierzają do uniemożliwienia przygotowania się personelu Centrum do akredytacji ze strony NATO ACT, a tym samym zakłócenia pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego NATO CI CoE.
Działania te doprowadzą do niewywiązania się strony polskiej z zobowiązań wobec NATO ACT oraz pozostałych państw tworzących Centrum, zwłaszcza Słowacji jako współodpowiedzialnej za jego powstanie. Spowoduje to olbrzymie szkody dla prestiżu i wizerunku naszego kraju wśród sojuszników z NATO oraz narazi Polskę na straty finansowe.(…)”

Losy interpretacji mogą śledzić Państwo pod poniższym linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=83

Zamieszczamy także interpelację w formacie PDF: Interpelacja 7 XII 2015

Treść interpelacji:

Warszawa – Gdynia 7 listopada 2015 r.
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Biernacki

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 192 regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka interpelację do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie: stanowiska Rządu RP wobec zakłócenia przygotowań do uruchomienia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence).

Szanowna Pani Premier,

W dniu 30 października 2015 r. w siedzibie Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (NATO ACT – Allied Command Transformation) w USA, odbyła się ceremonia podpisania porozumień międzynarodowych (MoU) przez przedstawicieli 10 państw tworzących Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO (NATO Counter Intelligence Centre of Excellence – NATO CI CoE). Tym samym, po ponad rocznych międzynarodowych negocjacjach zakończył się pierwszy etap, decydujący o powodzeniu całego projektu. Kolejnym ważnym i pilnym do realizacji punktem tego procesu będzie przejście procedury akredytacji Centrum, której dokona ACT, a także pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego NATO CI CoE, składającego się z przedstawicieli 10 państw członkowskich. Oba wydarzenia zaplanowane zostały na początek grudnia 2015 r.
Koncepcja utworzenia NATO CI CoE na terenie Polski i Słowacji to wspólna inicjatywa ministrów obrony reprezentujących oba państwa, która w ostateczności uzyskała poparcie aż 8 krajów członkowskich Sojuszu, zdecydowanych zaangażować się w projekt w roli tzw. państw sponsorujących. Polska i Słowacja pełniąc rolę „państw ramowych”, wzięły na siebie ciężar utworzenia i uruchomienia Centrum oraz zagwarantowały zapewnienie jego funkcjonowania, zgodnie z podjętymi zobowiązaniami zawartymi w stosownych porozumieniach z pozostałymi partnerami. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej i Służba Kontrwywiadu Wojskowego w sensie praktycznym zostały zobowiązane do zapewnienia niezbędnych środków lokalowych, technicznych i osobowych do uruchomienia i funkcjonowania NATO CI CoE. Nie muszę chyba nadmieniać, że utworzenie w Słowacji i w Polsce Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO jest nie tylko docenieniem przez naszych Partnerów skuteczności działania i osiągnięć polskich służb specjalnych, ale też znaczącym sukcesem Polski na arenie międzynarodowej, tym bardziej znaczącym, że w interesie naszego bezpieczeństwa narodowego jest umiejscowienie jak najwięcej instytucji NATO-wskich na polskich ziemiach .

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, podobnie jak 23 inne funkcjonujące na świecie tego typu Centra, to niezależna międzynarodowa instytucja wojskowa ustanawiana w celu wspierania procesu transformacji oraz rozwoju zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Każde Centrum, dysponując międzynarodowym personelem, funkcjonuje poza strukturą dowodzenia NATO, a także poza narodowymi strukturami dowodzenia państw członkowskich. Centra Eksperckie podlegają nadzorowi i ściśle współpracują z NATO ACT, które dba o zachowanie ich niezależności w imię poszanowania praw państw sponsorujących ich funkcjonowanie.
Równocześnie też w dniu 30 października 2015 r., zgodnie z ustalonym z partnerami zagranicznymi harmonogramem, miała rozpocząć się akredytacja NATO CI COE z główną siedzibą w Polsce, realizowana przez specjalistyczny Wydział z Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (NATO ACT – Allied Command Transformation) w USA nadzorujący wszystkie centra eksperckie NATO na świecie.

Niestety w ostatnich dniach uzyskałem bardzo niepokojące informacje o działaniach MON i SKW, które w sposób bezpośredni naruszają gwarantowaną niezależność NATO CI CoE i z niezrozumiałej dla mnie przyczyny zmierzają do uniemożliwienia przygotowania się personelu Centrum do akredytacji ze strony NATO ACT, a tym samym zakłócenia pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego NATO CI CoE.
Działania te doprowadzą do niewywiązania się strony polskiej z zobowiązań wobec NATO ACT oraz pozostałych państw tworzących Centrum, zwłaszcza Słowacji jako współodpowiedzialnej za jego powstanie. Spowoduje to olbrzymie szkody dla prestiżu i wizerunku naszego kraju wśród sojuszników z NATO oraz narazi Polskę na straty finansowe.
W związku z zaistniałą sytuacją i wydarzeniami jakie miały miejsce począwszy od dnia 19 listopada br. zwracam się prośbą do Pani Premier o udzielenie odpowiedzi na każde z poniższych pytań :
1. Czy Pani Premier otrzymała od Ministra Obrony Narodowej pana Antoniego Macierewicza szczegółową informację na temat działań MON i SKW podjętych po
19 listopada br. wobec Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO?
2. Czy Minister Obrony Narodowej przedstawił Pani Premier treść pism, w których Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji NATO oraz słowackie Ministerstwo Obrony zgłosiły protest wobec działań MON i SKW w stosunku do personelu Centrum?
3. Czy znając rekcje partnerów na NATO akceptuje Pani Premier postępowanie MON i SKW wobec personelu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO?
4. Czy ograniczenie wymiany doświadczeń kontrwywiadowczych w ramach NATO jest zaplanowanym elementem strategii obronnej obecnego kierownictwa MON i SKW?
5. Jakie decyzje podjęła Pani Premier wobec dalszego zaangażowania Polski w utworzenie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO? Czy zamierza Pani Premier popierać wypowiedzenie przez Polskę porozumień międzynarodowych dot. utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO?
6. Czy jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to czy Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji NATO, Republika Słowacka oraz pozostałe 9 państw NATO, które podpisały porozumienia z dnia 29 września br. zostały poinformowane o decyzji Pani Premier?

poseł Marek Biernacki