Wpisy

Interpelacja do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w organizacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Szanowna Pani Premier,

jak Pani Premier doskonale wiadomo, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło swoją działalność 2 sierpnia 2008 roku na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 10) jest najistotniejszym elementem efektywnego i kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego.

W polskim systemie administracyjnym jest to rozwiązanie stosunkowo nowe. Zbudowano strukturę ponad resortową, której celem jest zoptymalizowanie i ujednolicenie postrzegania zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższenie stopnia zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i organy administracji publicznej.

Wiem, że także Pani Premier w ostatnich miesiącach zwoływała posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na bazie infrastruktury RCB – stąd nie muszę Pani przekonywać o konieczności zapewnienia sprawnego i niczym nie zakłóconego funkcjonowania tej struktury.

Ostatnio dotarły do mnie informację, że planowane jest nagłe przeniesienie RCB w inne miejsce, co budzi moje poważne zaniepokojenie.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy prawdziwe są pogłoski o mającej nastąpić w najbliższej przyszłości zmianie siedziby Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
  2. Jeśli wspomniane przeze mnie pogłoski są prawdziwe, to czy miejsce planowane na nową siedzibę RCB spełnia wszystkie warunki przewidziane dla najważniejszej w kraju instytucji koordynującej działania administracji i służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej?
  3. W szczególności pragnąłbym uzyskać informacje, czy w nowej siedzibie RCB sieć łączności posiadać będzie wszelkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, zwłaszcza te, których uzyskanie jest szczególnie skomplikowane i czasochłonne – jak np. certyfikaty NATO?
  4. Czy w nowej siedzibie będzie możliwe zwoływanie posiedzeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – co wymaga specjalnie przygotowanych i wyposażonych pomieszczeń – oraz uzyskanie bezpośredniej łączności telekonferencyjnej z wojewodami?

Z poważaniem,

Poseł RP Marek Biernacki

Interpelacja do Premiera RP w sprawie funkcjonowania instytucji związanych z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w czasie zagrożenia spowodowanego nawałnicami w północnej Polsce.

Interpelacja nr 15088

Interpelacja w sprawie: funkcjonowania instytucji związanych z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w czasie zagrożenia spowodowanego nawałnicami w północnej Polsce.

Szanowna Pani Premier,

W związku z licznymi kontrowersjami wokół informacji o zaangażowaniu organów państwa w zwalczaniu skutków
nawałnic, do których doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia 2017r w kilkunastu gminach na terenie północnych województw
naszego kraju, chciałbym uzyskać od Pani Premier kilka informacji o charakterze systemowym.
Nie jest moją intencją wyolbrzymianie bądź minimalizowanie czyjegokolwiek zaangażowania w akcję likwidacji
skutków nawałnic.
Pragnę jednak podkreślić, że kraj nasz dysponuje narzędziami prawnymi umożliwiającymi skuteczne redukowanie
negatywnych skutków sytuacji kryzysowych.
Jest to przede wszystkim ustawa z 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.
Daje ona – przede wszystkim rządowi – narzędzia do skutecznego reagowania. Podkreślam, że jest to rozwiązanie
wprowadzone jeszcze w połowie 2007 roku.
Przewiduje ona, że przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który jest właściwy
w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
W szczególności do zadań Zespołu należy przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do
opanowania sytuacji kryzysowych – czyli zagadnienie kluczowe w ubiegłych kilkunastu dniach.
Do zadań RZRK należy też doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej, instytucji
państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych, koordynacji na brak której narzekali publicznie mieszkańcy
dotkniętych kataklizmem obszarów.
Ta sama ustawa ukonstytuowała też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będące krajowym centrum zarządzania
kryzysowego.
Pozwolę sobie przypomnieć, że w interpelacji nr 12480, którą 11 maja 2017 skierowałem na ręce Pani Premier,
wskazywałem na możliwe zagrożenia związane z planowanymi reorganizacjami RCB.
W warunkach sytuacji kryzysowej RCB ma zapewnić ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju,
gromadzenie informacji o zagrożeniach i analizę zebranych materiałów (w tym przypadku analizę danych
meteorologicznych), wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom – czyli
kierowanie do komórek podległych wojewodom i starostom ostrzeżeń i ew. przygotowanie sił i środków do akcji
ratowniczych oraz – co jest niezwykle istotne – planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Planowanie nawet bez konieczności oczekiwania na ewentualne decyzje wojewodów.
W związku z tym pragnę skierować na Pani ręce następujące pytania:
1. Czy, a jeśli tak to kiedy zebrał się pod Pani kierownictwem Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, będący
organem właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania
kryzysowego?
2. Jeśli tak, to jakie decyzje podjęto?
3. Jakie działania podejmowało w okresie od 12 do 19 sierpnia podejmowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – na
stronie internetowej RCB widnieje jedynie informacja o zmianie siedziby RCB?
4. Czy zmiana siedziby RCB została przygotowana w sposób umożliwiający nieprzerwane działanie tej, jakże
niezwykle potrzebnej instytucji?
Marek Biernacki
Poseł na Sejm RP
dnia 23 sierpnia 2017 r.

Wywiad dla Dziennika Bałtyckiego i Polska The Times

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu dla Dziennika Bałtyckiego:

„(…) Klęska żywiołowa, jaka dotknęła Pomorze, była pierwszym takim nadzwyczajnym zdarzeniem, jakie się pojawiło za rządów PiS, i okazało się, że poszkodowani obywatele w nieszczęściu zostali sami. Dzisiaj atakuje się panią burmistrz Czerska, marszałka pomorskiego, a oni byli tam z ludźmi od początku. W tych tragicznych wydarzeniach fantastyczne jest to, jak sobie ludzie nawzajem pomagali. Tak reaguje społeczeństwo obywatelskie. Pamiętam, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości wyśmiewali słowa Bartłomieja Sienkiewicza o państwie teoretycznym. Okazało się, że dopiero teraz mamy państwo w teorii, bo nie dla obywateli, a dla partii i władzy. Zresztą nawet nie dla całej partii, tylko dla jej elity.”

Całość znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
http://plus.dziennikbaltycki.pl/polityka/a/marek-biernacki-min-blaszczak-nie-panuje-nad-resortem,12417614

Odpowiedź na interpelację wspólną w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację wspólną, dotyczącą przywrócenia małego ruchu granicznego między Polską a Kaliningradem:

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji