Interpelacja do Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza w sprawie zaprzestania przez stronę polską finansowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

14 grudnia 2015 poseł Marek Biernacki skierował do Pana Ministra Antoniego Macierewicza interpelację związaną z bardzo niepokojącymi informacjami dotyczącymi działań wokół Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence). Czytamy w niej m.in.:

„4 grudnia 2015r. p.o. Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego p. Piotr Bączek podjął decyzję o zablokowaniu środków finansowych przeznaczonych na rzecz funkcjonowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO(…)

P.o. Szefa SKW nie jest stroną zawartych umów międzynarodowych, w związku z czym nie ma żadnego prawa do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Centrum. Pan Piotr Bączek jednak po raz kolejny narusza swymi decyzjami niezależność Centrum, gwarantowaną międzynarodowym statusem tej instytucji oraz wynikającą z zawartych umów z sojusznikami z NATO. Jedynie Minister Obrony Narodowej, i to tylko w trybie przewidzianymi stosownymi porozumieniami z partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego, może rozpocząć taką procedurę. Należy mieć przy tym świadomość, że jednostronne złamanie podjętych zobowiązań w sposób jednoznaczny naraża na poważną szkodę nie tylko interesy bezpieczeństwa Polski, ale również pozostałych państw sponsorujących NATO CI COE. Działania te godzą również w zdolności obronne NATO.(…)”

Przypomnijmy, że jest to już druga interpelacja Marka Biernackiego w sprawie niepokojących kroków podejmowanych w ostatnich tygodniach wokół Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Zainteresowanych zachęcamy się do zapoznania z pierwszą interpelacją w sprawie Centrum z 7 XII 2015 r..

Interpelacja w formacie PDF: Interpelacja 14 XII 2015

Poniżej zamieszczamy pełną treść interpelacji:

Read more

Interpelacja do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie stanowiska rządu RP wobec zakłócenia przygotowań do uruchomienia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

Poniżej prezentujemy treść interpelacji posła Marka Biernackiego adresowanej do Pani Premier Beaty Szydło. Czytamy w niej m.in.:

„(…) W dniu 30 października 2015 r. w siedzibie Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji (NATO ACT – Allied Command Transformation) w USA, odbyła się ceremonia podpisania porozumień międzynarodowych (MoU) przez przedstawicieli 10 państw tworzących Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO (NATO Counter Intelligence Centre of Excellence – NATO CI CoE). Tym samym, po ponad rocznych międzynarodowych negocjacjach zakończył się pierwszy etap, decydujący o powodzeniu całego projektu. Kolejnym ważnym i pilnym do realizacji punktem tego procesu będzie przejście procedury akredytacji Centrum, której dokona ACT, a także pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego NATO CI CoE, składającego się z przedstawicieli 10 państw członkowskich. Oba wydarzenia zaplanowane zostały na początek grudnia 2015 r.(…)

Niestety w ostatnich dniach uzyskałem bardzo niepokojące informacje o działaniach MON i SKW, które w sposób bezpośredni naruszają gwarantowaną niezależność NATO CI CoE i z niezrozumiałej dla mnie przyczyny zmierzają do uniemożliwienia przygotowania się personelu Centrum do akredytacji ze strony NATO ACT, a tym samym zakłócenia pierwszego posiedzenia Komitetu Sterującego NATO CI CoE.
Działania te doprowadzą do niewywiązania się strony polskiej z zobowiązań wobec NATO ACT oraz pozostałych państw tworzących Centrum, zwłaszcza Słowacji jako współodpowiedzialnej za jego powstanie. Spowoduje to olbrzymie szkody dla prestiżu i wizerunku naszego kraju wśród sojuszników z NATO oraz narazi Polskę na straty finansowe.(…)”

Losy interpretacji mogą śledzić Państwo pod poniższym linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=83

Zamieszczamy także interpelację w formacie PDF: Interpelacja 7 XII 2015

Read more

Interpelacja do ministra gospodarki w sprawie procedur i procesu przygotowań do Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie oraz odwołania w przededniu jej rozpoczęcia gotowej do wyjazdu wystawy prof. Macieja Świeszewskiego

26 maja 2015 r. poseł Marek Biernacki złożył interpelację poselską do Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w sprawie procedur i procesu przygotowań do Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie oraz odwołania w przededniu jej rozpoczęcia gotowej do wyjazdu wystawy prof. Macieja Świeszewskiego [PDF].

Interpelacja poselska dot. statku pożarniczego Strażak 14

W ostatnich dniach poseł Marek Biernacki złożył na ręce Marszałka Sejmu interpelacje poselskie do Ministra Infrastruktury (PDF) i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF) w sprawie planu likwidacji ostatniego statku pożarniczego – Strażak 14 – zabezpieczającego ochronę przeciwpożarową na obszarze morskim portu Gdynia, przez Zarząd Portu w Gdyni oraz zmiany w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej.