Interpelacja do Premiera RP w sprawie funkcjonowania instytucji związanych z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w czasie zagrożenia spowodowanego nawałnicami w północnej Polsce.

Interpelacja nr 15088

Interpelacja w sprawie: funkcjonowania instytucji związanych z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w czasie zagrożenia spowodowanego nawałnicami w północnej Polsce.

Szanowna Pani Premier,

W związku z licznymi kontrowersjami wokół informacji o zaangażowaniu organów państwa w zwalczaniu skutków
nawałnic, do których doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia 2017r w kilkunastu gminach na terenie północnych województw
naszego kraju, chciałbym uzyskać od Pani Premier kilka informacji o charakterze systemowym.
Nie jest moją intencją wyolbrzymianie bądź minimalizowanie czyjegokolwiek zaangażowania w akcję likwidacji
skutków nawałnic.
Pragnę jednak podkreślić, że kraj nasz dysponuje narzędziami prawnymi umożliwiającymi skuteczne redukowanie
negatywnych skutków sytuacji kryzysowych.
Jest to przede wszystkim ustawa z 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.
Daje ona – przede wszystkim rządowi – narzędzia do skutecznego reagowania. Podkreślam, że jest to rozwiązanie
wprowadzone jeszcze w połowie 2007 roku.
Przewiduje ona, że przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który jest właściwy
w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
W szczególności do zadań Zespołu należy przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do
opanowania sytuacji kryzysowych – czyli zagadnienie kluczowe w ubiegłych kilkunastu dniach.
Do zadań RZRK należy też doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji rządowej, instytucji
państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych, koordynacji na brak której narzekali publicznie mieszkańcy
dotkniętych kataklizmem obszarów.
Ta sama ustawa ukonstytuowała też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będące krajowym centrum zarządzania
kryzysowego.
Pozwolę sobie przypomnieć, że w interpelacji nr 12480, którą 11 maja 2017 skierowałem na ręce Pani Premier,
wskazywałem na możliwe zagrożenia związane z planowanymi reorganizacjami RCB.
W warunkach sytuacji kryzysowej RCB ma zapewnić ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń lub ich rozwoju,
gromadzenie informacji o zagrożeniach i analizę zebranych materiałów (w tym przypadku analizę danych
meteorologicznych), wypracowywanie wniosków i propozycji zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom – czyli
kierowanie do komórek podległych wojewodom i starostom ostrzeżeń i ew. przygotowanie sił i środków do akcji
ratowniczych oraz – co jest niezwykle istotne – planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Planowanie nawet bez konieczności oczekiwania na ewentualne decyzje wojewodów.
W związku z tym pragnę skierować na Pani ręce następujące pytania:
1. Czy, a jeśli tak to kiedy zebrał się pod Pani kierownictwem Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, będący
organem właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania
kryzysowego?
2. Jeśli tak, to jakie decyzje podjęto?
3. Jakie działania podejmowało w okresie od 12 do 19 sierpnia podejmowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – na
stronie internetowej RCB widnieje jedynie informacja o zmianie siedziby RCB?
4. Czy zmiana siedziby RCB została przygotowana w sposób umożliwiający nieprzerwane działanie tej, jakże
niezwykle potrzebnej instytucji?
Marek Biernacki
Poseł na Sejm RP
dnia 23 sierpnia 2017 r.