Projekt ustawy nakładający na służby obowiązek informowania obywatela o zakończonej inwigilacji.

Z inicjatywy Marka Biernackiego posłowie PO zgłosili projekt ustawy nakładający na podmioty uprawnione do prowadzenia na terytorium RP kontroli operacyjnej obowiązku informowania (ex post) osób, wobec których były one prowadzone, o fakcie ich podjęcia.

 

Istota projektu:

Proponowane rozwiązania sprowadzają się do nałożenia na Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Krajową Administracje Skarbową obowiązku informowania osób o prowadzonych wobec nich w przeszłości czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, przy jednoczesnym wskazaniu, że w przypadkach, w których ujawnienie takich informacji może narazić na szwank ważny interes publiczny – w tym przypadku w oczywisty sposób związany z zakresem działania wymienionych służb – tzn. z bezpieczeństwem publicznym, można zachować przez określony czas taką informację w tajemnicy przed osobą wobec której czynności prowadzono.

Pojęcie ważnego interesu publicznego, z definicji niedookreślone, choć powszechnie stosowane przez ustawodawcę, każdorazowo będzie przedmiotem rozważań właściwego sądu.

Odmiennie potraktowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Uznano, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa przynajmniej częściowo operują w obszarze, w którym każda informacja o ich zainteresowaniu określonymi osobami może mieć katastrofalne skutki. Zatem w przypadku tych dwóch służb zasadą jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych.

Co więcej dopuszczono możliwość, by w ramach kombinacji operacyjnej możliwe było przekazanie określonym figurantom informacji o zainteresowaniu służb państwowych – jednak bez wskazania, że chodzi o służby specjalne.

Z drugiej strony w katalogu zadań tych służb znajdują się te, które są praktycznie tożsame z zadaniami innych służb, zatem nie ma podstaw by traktować je odmiennie.

W tej sytuacji podzielono czynności operacyjno-rozpoznawcze na te, które bezwzględnie muszą pozostać w tajemnicy i te, które traktowane są analogicznie jak w przypadku pozostałych służb.

Link do artykułu poświęconego projektowi ustawy na stronie Fundacji Panoptykon:
https://panoptykon.org/wiadomosc/jednak-sie-kreci

Link do projektu (druk sejmowy nr 1373):
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D31CBB86069E22A6C12580DF004602F1/%24File/1373.pdf