Odpowiedź na interpelację Marka Biernackiego do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontrowersyjnych działań wobec Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

Poniżej prezentujemy odpowiedź udzieloną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej na interpelację Marka Biernackiego do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zaprzestania przez stronę polską finansowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO

Treść odpowiedzi pozostawiamy bez komentarza i poddajemy Państwa ocenie. Oto ona:

Odpowiadając na interpelację Pana Posła Marka Biernackiego w sprawie
zaprzestania przez stronę polską finansowania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO
(NATO Counter Intelligence Centre Of Exellence) (nr 141/15), uprzejmie proszę o przyjęcie
następujących wyjaśnień.
Pełniący obowiązki Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pan Piotr Bączek
podjął decyzję o ograniczeniu części wydatków dotyczących Centrum Eksperckiego
Kontrwywiadu NATO do czasu wyjaśnienia powstałych wątpliwości związanych z jego
utworzeniem i funkcjonowaniem. Niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem
Centrum są ponoszone na bieżąco, w szczególności należy tu wskazać uposażenia polskiego
personelu oddelegowanego do tej instytucji, a także koszty związane z utrzymaniem
infrastruktury.
Podkreślić należy, że w związku z brakiem uzyskania przez Centrum Eksperckie
Kontrwywiadu NATO akredytacji w zakresie spełnienia wymagań ochrony fizycznej,
instytucja ta nie uruchomiła niejawnej międzynarodowej kancelarii NATO oraz niejawnych
systemów teleinformatycznych.
W związku z brakiem akredytacji oraz wszczętymi postępowaniami kontrolnymi
wobec kierownictwa Centrum, ograniczenie możliwości wydatkowania środków
budżetowych znajduje pełne uzasadnienie i ma na celu racjonalizację wydatkowania
środków publicznych.
Pragnę jednocześnie zapewnić, że podjęte działania zmierzały do zapewnienia
sprawnego funkcjonowania Centrum, poprzez wyznaczenie profesjonalnego
i kompetentnego personelu dającego rękojmię właściwej ochrony informacji niejawnych,
zakończenie procesu tworzenia i uzyskanie akredytacji NATO oraz wyeliminowanie
zagrożeń mogących godzić w bezpieczeństwo, dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej,
państw uczestniczących w projekcie, jak też samego Centrum.
Bartosz KOWNACKI

 

Link do informacji o złożeniu interpelacji znajduje się tutaj.

Treść interpelacji Marka Biernackiego w formacie PDF: Interpelacja 14 XII 2015

Treść odpowiedzi MON w formacie PDF: Interpelacja 14 XII 2015 Odpowiedź

Link do artykułu Marka Biernackiego w dzienniku Rzeczpospolita: Bączek zabiera Słowakom Duszę