Głosowanie nad ustawą o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Na 86. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 6 lutego 2014 r. odbyło się głosowanie nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poseł Marek Biernacki, jako jeden z trzech posłów Platformy Obywatelskiej, głosował przeciwko przyjęciu tejże ustawy.