Odpowiedź Pani Minister Sportu na interpelację e-sportową

game.jpg Poseł Marek Biernacki otrzymał odpowiedź na wystosowaną w połowie września interpelację w sprawie uznania e-sportu za dziedzinę sportu. Poniżej przedstawiamy treść owej odpowiedzi.

Pan Ludwik Dorn
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na interpelację Pana Posła na Sejm RP Marka Biernackiego, przekazaną pismem z dnia 27 września 2007 r. (pismo nr SPS-023-9550/07), w sprawie uznania gier komputerowych za sport elektroniczny i na mocy delegacji ustawowej za dziedzinę sportu oraz wpisanie do wykazu dyscyplin sportowych, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z pozn. zm.), minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dyscyplin sportu, w których mogą. działać polskie związki sportowe, biorąc pod uwagę dane dotyczące zasięgu i potencjału rozwojowego danej dyscypliny sportu.

W obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. Nr 8, poz. 67 z pozn. zm.) – gry komputerowe jako sport elektroniczny, dyscyplina lub dziedzina sportu nie istnieje.

W dotychczasowych pracach legislacyjnych w zakresie przygotowania nowej ustawy Prawo sportowe, zostały przedstawione nowe uwarunkowania funkcjonowania sportu w Polsce. W trakcie opracowania projektu wskazanej ustawy zachodziła konieczność wprowadzenia nowej delegacji ustawowej określającej zasady i warunki dla opracowania rozporządzenia w sprawie wykazu dyscyplin sportu i trybu oraz warunków powoływania polskich związków sportowych. Wobec znacznych rozbieżności, co do formy i treści ww. rozporządzenia oraz podjęciem działań zmierzających do powstania nowej ustawy „prawo sportowe” oraz wcześniejszego zakończenia bieżącej kadencji Sejmu RP prace nad projektami aktów prawnych zostały przerwane.

Uznanie gier komputerowych jako dyscypliny sportu jest zagadnieniem wymagającym opracowania warunków funkcjonowania i definicji „sportu elektronicznego”, który łączy w sobie własności intelektualne, sprzętowe, dostępności tej formy aktywności sportowej oraz stworzenia stowarzyszeń lub stowarzyszenia w Polsce w oparciu o podstawy prawne, które określą i wskażą zakres, cele i drogę jej rozwoju. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie podjęło dotychczas żadnych działań w sprawie tworzenia warunków dla rozwoju sportu elektronicznego, w tym nadzoru nad grami komputerowymi. Zagadnienie to wymaga współpracy i uzgodnień międzyresortowych, które w swoim zakresie zajmują, się nauką oświatą oraz ochroną własności intelektualnej. Jednakże warunkiem ewentualnych prac związanych z tym zagadnieniem jest odpowiednie wystąpienie podmiotu – organizacji, który będzie reprezentował i określał uwarunkowania dla funkcjonowania tej aktywności intelektualno – sportowej.

— Elżbieta Jakubiak